Nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

A nyereményjáték szervezője az FDRS Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét Kosztolányi D. u. 4., cégjegyzékszám: 03-09-111328, adószám: 13208772-2-03, képviseli: Fodor Dóra, ügyvezető ) (továbbiakban „A Szervező”).
A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Lebonyolító Partner (Takács Zsuzsanna) közreműködésével, a
Partner saját Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_zsuzska) bonyolítja le.


Jelen szabályzat a Takács Zsuzsanna által kezelt, karbantartott Instagram oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). A részvétel további feltétele, hogy a játékos valós Instagram profillal rendelkezzen.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A játék időtartama, menete
A játék időtartama: 2023.03.29. – 2023.04.09.
Nyertesek száma: 1 fő
Nyeremény: 1 db 30 000 Ft értékű ajándékutalvány, ami a www.chilidresses.hu webshopban használható fel
Sorsolás és eredményhirdetés: 2023.04.10
A játék menete:
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre @takacs_zsuzska oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
A nyerteseket, a kép alatt kommentelők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki.
4. Nyeremények, nyertesek
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.
A nyertest privát üzenet formájában értesítjük a sorsolást követő 24 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes 24 órán belül nem reagál
megkeresésünkre.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
§ ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nemadja meg a Szervezőnek
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel privát Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Szervező az eredményhirdetéstől számított 14 munkanapon belül elküldi a nyertesnek.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő
kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.