Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató letölthető az alábbi linken:  Adatkezelési Tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató a FDRS Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”) Ruházati kiskereskedelmi, illetve csomagküldő internetes kiskereskedelmi tevékenységére létrehozott www.chilidresses.hu  oldalának adatkezelését szabályozza. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatok kezelése bizalmasan történik. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezek az intézkedések időről időre felülvizsgálatra kerülnek.

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse az Adatkezelő adatkezelési elveit, bemutassa azokat az elvárásokat, amelyeket a szervezet saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaz és betart.

Az Ügyfelek személyes adatai kizárólag az ebben a tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre. 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 • Cégnév: FDRS Kft.
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Kosztolányi Dezső utca 4.
 • Adószám: 13208772-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-111328
 • E-mail: info@chilidresses.hu
 • Telefon: +36 20 242 9502

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 • Név: Fodor Dóra
 • E-mail: info@chilidresses.hu
 • Telefon: +36 20 242 9502
 • Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kosztolányi Dezső utca 4. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:

 • Az Adatkezelő és az adatkezelést végző alkalmazottak tájékoztatása, és a számukra történő szakmai tanácsadás a GDPR és egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban
 • A rendeletnek, illetve jelen kialakított Belső Adatvédelmi Szabályzatnak történő megfelelés ellenőrzése
 • Együttműködés a felügyeleti hatóságokkal
 • Kapcsolattartás a felügyeleti hatóságokkal, illetve az Érintettekkel.

Adatkezelésben alkalmazott jogszabályok:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat kezelésekor adunk tájékoztatást.

II. Fogalom meghatározások

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

1)Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatok kezelésében az Adatkezelő tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően jár el.

2)Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

3)Adattakarékosság

A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak.

4)Pontosság

Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik az adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítására és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

5)Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, a továbbiakban pedig biztosítja, hogy az érintett beazonosítása ne legyen lehetséges.

6)Integritás és bizalmas jelleg

A kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát biztosítani kell megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával. Ide értendő az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelem is.

IV. Adatkezelések

A webáruházban történő vásárlás, illetve az ahhoz kapcsolódó szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat, az alábbiakban kifejtettek szerint. Amennyiben a webshopon csupán látogatás történik, vásárlás nélkül, úgy az itt felsorolt adatkezelések körül csupán a marketing célú adatkezelés vonatkozik az érintettekre. Bizonyos adatkezelések, például a panaszkezeléssel és garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha az érintett él valamelyik jogával (a VII. fejezetben foglaltak szerint).

1. Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséghez tartozó adminisztráció (kapcsolatfelvételi doboz a honlapon)

Az Adatkezelő az Érintettek által történő közvetlen megkeresés céljából kapcsolatfelvételi lehetőséget tart fenn a honlapján. Az érdeklődő személyek üzeneteiket egy szövegdobozban adhatják meg, e-mail címükkel együtt. Az Érintett üzenetét az adatkezeléshez való hozzájárulás után küldheti el az Adatkezelő számára. Az így elküldött üzenet az Adatkezelő e-mail fiókjába érkezik meg.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév, email cím

Weblapon keresztül történő közvetlen vásárlói megkeresés lehetővé tétele

Érintettek hozzájárulása

Érintettek köre: A weblapon található kapcsolatfelvételi lehetőséget igénybe vevő személyek.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásával szüntethető meg.

Címzettek kategóriái: A weblaphoz kapcsolódó adminisztrációt végző munkavállaló.

2. Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során az adatok megadásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani a leadott rendelések állapotának követésével, vagy azáltal, hogy az érintettnek nem szükséges megadnia adatait újabb vásárlások alkalmával. A regisztráció nem feltétele a szerződéskötésnek és online vásárlásnak.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév, email cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, jelszó, a regisztráció időpontja, a regisztrációhoz kapcsolódó IP cím

Vásárlói/érdeklődői regisztrációs lehetőség biztosítása

Érintettek hozzájárulása

Érintettek köre: A webshopba beregisztrált személyek.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásával szüntethető meg.

Címzettek kategóriái: A weblaphoz kapcsolódó sales és marketingtevékenységet, illetve IT feladatokat végző munkavállalók.

3. Webáruház működtetéséhez (rendelés leadása, feldolgozása) kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő alaptevékenysége az online ruházati kiskereskedelem. Ennek értelmében, a vásárlási folyamaton végig menő érintetteknek szükséges a rendelés leadásához elengedhetetlen személyes adataikat megadniuk. Ezen adatok bírtokában tudja az Adatkezelő biztosítani a termékeinek értékesítését a vásárlók számára, és a két fél között köttetett szerződést teljesíteni.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezeték-és keresztnév, E-mail cím, telefonszám, Számlázási név és cím, Szállítási név és cím, a vásárlás időpontja, a vásárláshoz kapcsolódó IP cím

A vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése

Érintettek köre: A webshopban vásárló személyek.

Adatkezelés időtartama: Az érintettek adatait a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig szükséges megőrizni.

Címzettek kategóriái: Az Adatkezelő rendelést feldolgozó alkalmazottja.

Igénybe vett Adatfeldolgozó:

 • Ellátott tevékenység: Webshop szolgáltató
 • Megnevezése és elérhetősége:
 • Adatfeldolgozó részére átadott adatok köre: Az online vásárlás során megadott vásárlói adatok
 • Az érintettek köre: A webáruházban vásárló személyek
 • Az adatfeldolgozás célja: A webshop üzemeltetése
 • Az adatfeldolgozás időtartama: Az egyéni adatkezelési folyamatokban foglaltak szerint
 • Adatfeldolgozás jogalapja: Szerződéses kötelezettség

4. Adattovábbítási tevékenység: Online fizetés

A vásárlási folyamat során a vásárlók fizetési adatainak megadásához, illetve az online fizetés végbemeneteléhez kötelesek megadni bankkártya adataikat, a webshop vásárlási folyamatába integrált, az OTP Mobil Kft.-hez tartozó fizetési kapun keresztül. Ebben a folyamatban a www.chilidresses.hu oldal nem fér hozzá a vásárlók pénzügyi adataihoz, így annak nem része, mint Adatkezelő. Az adatok közvetlenül az OTP Mobil Kft.-hez érkeznek be, aki az adattovábbítási tevékenység címzettje.

Igénybe vett Adatkezelő (Adattovábbítás címzettje):

 • Ellátott tevékenység: Online fizetés
 • Megnevezése és elérhetősége:
 • Adatkezelő részére továbbított adatok köre: Bankkártya kibocsátó bank neve, Bankkártya száma, Kártyára írt név, lejárati idő, CVC kód
 • Az érintettek köre: A weboldalon történő fizetést választó vásárlók
 • Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 • Az adatkezelés időtartama: Az online fizetés lebonyolítása
 • Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

5. Vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezeték-és keresztnév, E-mail cím, telefonszám, Számlázási név és cím, a vásárlás időpontja

A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása

Jogi kötelezettség

Érintettek köre: A webshopban vásárló személyek.

Adatkezelés időtartama: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Címzettek kategóriái: Az Adatkezelő rendelést feldolgozó alkalmazottja.

6. Megvásárolt termékek házhoz szállítása

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termékek házhoz szállítása érdekében történik, Adatfeldolgozó igénybevétele által.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezeték-és keresztnév, E-mail cím, telefonszám, Számlázási név és cím, a vásárlás időpontja

A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása

Szerződés teljesítése

Érintettek köre: A webshopban vásárló személyek.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli

Címzettek kategóriái: Az Adatkezelő rendelést feldolgozó alkalmazottja, a házhoz szállítást végző adatfeldolgozó alkalmazottjai.

Igénybe vett Adatfeldolgozó:

 • Ellátott tevékenység: Termék kiszállítása, fuvarozás
 • Megnevezése és elérhetősége:
  • Név: Foxpost Zrt.
  • Cégjegyzékszám: 10-10-020309
  • Adószám: 25034644-2-10
  • Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
  • Postacím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38
  • Telefon: +36 1 999 0369
  • E-mail: info@foxpost.hu
  • Webhely: http://www.foxpost.hu/
 • Adatfeldolgozó részére átadott adatok köre: Szállítási név, Szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
 • Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő vásárlók
 • Az adatfeldolgozás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása
 • Az adatfeldolgozás időtartama: A házhozszállítás lebonyolítása
 • Adatfeldolgozás jogalapja: Szerződéses kötelezettség

7. Cookie-k (Sütik) kezelése

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k kapcsán részletesebb tájékoztatás a https://chilidresses.hu/pages/cookie-szabalyzat oldalon található.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Munkamenet süti

A felhasználó azonosítása

Érintett hozzájárulása (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése)

Érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Címzettek kategóriái: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

8. Fogyasztóvédelmi panaszkezelés

Az Adatkezelő törvényi megfelelés céljából fogyasztóvédelmi panaszkezelést biztosít az érintettek számára, amely az info@chilidresses.hu email címen keresztül tehető meg. Ennek megfelelően az írásos panasz bejelentését követő 30 napon belül az Adatkezelő köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni a panasz tárgyában.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezeték-és keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási név és cím

Bejelentett fogyasztói panaszok adminisztrációja, kapcsolattartás, azonosítás

Jogi kötelezettség

Érintettek köre: A webshopon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Adatkezelés időtartama: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig szükséges megőrizni.

Címzettek kategóriái: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Google Adwords konverziókövetés használata

 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

10. Google Analytics alkalmazása

 • A chilidresses.hu a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

11. Hírlevél szolgáltatás nyújtása

Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt az alábbiak szerint:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév, email cím, feliratkozás időpontja, feliratkozáskor használt IP cím

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

Érintettek hozzájárulása

Érintettek köre: A weblapon található hírlevél feliratkozás lehetőséget igénybe vevő személyek.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásával szüntethető meg.

Címzettek kategóriái: A weblaphoz kapcsolódó adminisztrációt végző munkavállaló.

12. Adatgyűjtés közösségi oldalakhoz kapcsolódóan

Az Adatkezelő Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram és egyéb közösségi média felületeket vehet igénybe az adott felületen történő követői csoport gyűjtése érdekében. Potenciális érintettek azok a személyek, akik „Like-olják” vagy „bekövetik” a weboldalt az adott közösségi felületen, nyilvános közösségi profiljuk használatával.

Személyes adat típusa

Adatkezelési cél

Jogalap

Közösségi oldalon regisztrált név, profilkép

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése

Érintettek hozzájárulása

Érintettek köre: A webshopot a közösségi médián bekövető személyek

Adatkezelés időtartama: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Címzettek kategóriái: A weblaphoz kapcsolódó sales és marketingtevékenységet végző munkavállalók.

V. Érintettek jogai

Az érintettek jogaikat az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségen keresztül, vagy az adatvédelmi tisztviselő közvetlen megkeresése által gyakorolhatják:

FDRS Kft., 6000 Kecskemét, Kosztolányi Dezső utca 4.

1. Tájékoztatás

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein, vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő megkeresésével.

2. Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

3. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

4. Törlés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatok kezelése jogellenes;
 • Az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte

5. Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6. Korlátozás

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

7. Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8. Tiltakozás

Ön kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

VI. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Biztosítjuk továbbá, hogy a kezelt személyes adat:

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)

További adatbiztonsági intézkedés, hogy a webáruház admin felületéhez való hozzáférés felhasználóval és jelszóval védett.

1. Adatvédelmi incidens nyilvántartás

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ügyfelek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

2. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

3. A hatóság tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

4. Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Jelen adatkezelési tájékoztató kelte és hatályba lépésének időpontja: 2021. január 19.

Korábbi Adatkezelési Tájékoztató verziók: