Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF letölthető az alábbi linken:  Általános Szerződési Feltételek

Weboldal üzemeltetője

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 • Cégnév: FDRS Kft.
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Kosztolányi Dezső utca 4.
 • Adószám: 13208772-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-111328
 • E-mail: info@chilidresses.hu
 • Telefon: +36 20 242 9502
 • Honlap: https://www.chilidresses.hu/
 • A céget bejegyző hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
 • Képviselő: Fodor Dóra
 • Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
 • Számlaszám: 51700155-10015988

A Weboldal készítője, karbantartója:

Tárhelyszolgáltató adatai:

Fogalom meghatározások

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Honlap: Jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő/Ön: A Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
  • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a Vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Szerzői jogok

A 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások felhasználása, illetve bármely olyan szoftver vagy alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely alkotóeleme módosítható. A jogtulajdonos: FDRS Kft.

Általános rendelkezések

A webáruházban történő vásárlás feltétele az alábbi általános szerződési feltételek elolvasása, tudomásul vétele és elfogadása. Kérem, abban az esetben vásároljon, ha minden pontjával egyetért és az alábbi feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://www.chilidresses.com weboldalon található internetes áruházban történik.

Felelősség

A fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a https://www.chilidresses.com nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A https://www.chilidresses.com kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A fogyasztó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) weboldal üzemeltetője a https://www.chilidresses.com jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a https://www.chilidresses.com jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Honlapon történő vásárlás

Vásárlás menete

Az https://www.chilidresses.com internetes áruházban, a forgalmazott termékeket tekintheti meg és vásárolhatja meg. A megvásárolni kívánt terméket a “Kosár” gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába, majd a “Kosár” menüpont alatt véglegesítheti rendelését. Megrendelése véglegesítése előtt tetszőlegesen módosíthatja a kívánt termékek mennyiségét, illetve folytathatja is a vásárlást további termékek kosárba helyezésével.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A https://www.chilidresses.com a vásárlót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról a visszaigazoló e-mail kiküldésre került. Ha a vásárló nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Szerződés

A termékekre vonatkozó szerződés nyelve magyar. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezen szerződések iktatásra kerülnek, elektronikusan vannak tárolva, melyek visszakereshetőek a rendelés azonosítójával.

Számla

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A számláinkat a billingo.hu rendszere segítségével állítjuk ki és a kézbesítés során a csomagban mellékeljük papír alapú formában.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben az Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Eljárás hibás ár esetén

Hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Szállítási és fizetési feltételek, átvételi lehetőségek

Fizetési feltételek

Bankkártyás fizetés 

Bankkártyás fizetési mód esetén az OTP Mobil Kft. által biztosított egyszerű és biztonságos SimplePay online fizetési rendszerén keresztül történik a fizetés. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatások keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt A SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli és nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. Az Eladó bankkártya információkat nem tárol. A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja webáruházunkba. A Simple Pay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel tőle független és védett oldal. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Vevőt az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli. A kárytabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes.

Szállítási feltételek

A megvásárolt termékeket a FoxPost házhozszállítási szolgáltatása szállítja a vevőnek. A termék szállítási költsége minden esetben a vásárlót terheli. Termékeket kizárólag magyarországi címre, szállítunk. Kérjük a szállítási adatok pontos megadását. A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

A csomagküldés árai:

 1. A házhozszállítás díja rendelésenként Magyarországon bruttó 1 600 Ft.
 2. Bruttó 20 000 Ft feletti rendelés esetén, a belföldi szállítási költség INGYENES.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.  Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

  A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

  Kellékszavatosság, termékszavatosság

  A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

  Kellékszavatosság

  A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban s Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok.A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vevő bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Vevő a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában az Eladónak nincs felelőssége.

  Termékszavatosság

  Az áru hibája esetén a Vevő – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a Vevő az Eladóval kötött szerződéskötéstől számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Elállással kapcsolatos tájékoztató

  A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Vevő az átvételtől számítva 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Fürdőruhák és fehérneműk higiéniai okból nem válthatók vissza. Ha a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül, akkor az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, sérülésért az Eladó nem tud felelősséget vállalni.

  Amennyiben a Vevő nem fizeti be megrendelt termék(ek) és a szállítási költség teljes árát az Eladónak, a vásárlás véglegesítésétől számított 3 munkanapon belül, az Eladó egyoldalúan elállhat az eladástól.

  Vevő az elállási, illetőleg a felmondási jog gyakorlása esetén a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, valamint a rendeltetésellenes használatból fakadó kárért felel, mely a visszatérítendő összegből kerül levonásra.

  Ha a Vevő eláll a szerződéstől és a terméke(ke)t visszaszolgáltatta az Eladó számára, az Eladó visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

  Ha a Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül az Eladó számára visszaküldeni. Az Eladó fenntartja a jogot a termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ellenszolgáltatás összegének visszatartására a mindaddig, ameddig a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

  A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával, illetőleg visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségeket.

  A Vevő elállási jogának gyakorlása esetén az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított termék(ek) nincs(enek) kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vevő kártérítésre kötelezett, amennyiben az Eladó - a Vevőnek is megküldött - jegyzőkönyvben rögzített módon azt tapasztalja, hogy a visszaküldött termék(ek) nincs(enek) eredeti állapotban és megállapítható, hogy az okozott kár a Vevőnek felróható okból következett be.

  Ha a Vevő elállási/felmondási jogával kíván élni, akkor a Vevő az erre vonatkozó szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles az Eladó felé jelezni az info@chilidresses.hu elektronikus levelezési címen. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt jelzi felénk, vagy juttatja el hozzánk az elállási/felmondási nyilatkozatát.

  Panaszkezelés

  A Felek a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az info@chilidresses.hu elektronikus levelezési címen vagy a 6000 Kecskemét Kosztolányi Dezső utca 4. postacímen terjesztheti elő. A panaszt ezt követően az Eladó kivizsgálja, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus vagy postai üzenetben tájékoztatja a Vevőt.

  A Vevő az üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

  A fogyasztónak minősülő Vevő panaszát benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”) is, mely a http://ec.europa.eu/odr címen érhető el. Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. A platform az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform lehetővé teszi a fogyasztó számára kereskedővel való kapcsolatfelvételt, valamint azt, hogy a fogyasztó és a kereskedő megegyezzenek egy vitarendezési testület kiválasztásában, mely a vita békés rendezésében nyújt segítséget.

  Záró rendelkezések

  A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.
  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglalt rendelkezések irányadóak.
  Jelen Általános Szerződési Feltételek kelte és hatályba lépésének időpontja:
  2022. november 20.

  Az Általános Szerződési Feltételek korábbi változatai: